GEDRAGSCODE VOLLEYBALCLUB KEVOC


 Een lid, medewerker en vrijwilliger van KEVOC houdt zich aan de algemeen maatschappelijke gedragsregels en streeft ernaar een enthousiast voorbeeld te zijn van de sportieve waarden van een gezonde en vriendelijke sportclub.


De Club

KEVOC volgt de Richtsnoeren uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende ethisch verantwoord sporten

1° De  rechten van het kind in de sport

Het kind moet de  positieve waarden van de jeugdsport leren kennen zonder onderhevig te zijn aan prestatiedruk en drang die negatieve effecten zou kunnen hebben op het kind. KEVOC vraagt aan trainers, begeleiders en andere betrokkenen om ethisch en pedagogisch verantwoord om te gaan met hun jeugdleden, met bijzondere aandacht voor hun ontwikkelingsniveau.

2° Inclusie van de verscheidenheid

KEVOC streeft ernaar om  de bestaande drempels van  de sportclub weg te werken. KEVOC, in samenspraak met RECREA, zorgt  ervoor dat personen uit bijzondere groepen deelnemen aan de sport en zich kunnen aansluiten.

3° Respect voor diversiteit

KEVOC en al zijn leden en medewerkers gaan respectvol om met de rijkdom aan diversiteit en vermijdt alle vormen van discriminatie en racisme.

4° Fairplay beginsel

KEVOC streeft ernaar alle leden ervan te verzekeren dat ze kunnen sporten in aangepaste oefen- en competitievormen met leden van hetzelfde (ontwikkelings)niveau;

KEVOC legt de nadruk op het belang van fairplay en  benadrukt naast het competitieve kader, het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport.

5° Fysieke en psychische integriteit van het individu

KEVOC beschermt binnen het clubgebeuren de persoonlijke integriteit van haar leden en vraagt van haar begeleiders en spelers dat ze integer handelen. De club stimuleert de professionalisering van de begeleiders om eventuele negatieve effecten van de sport te vermijden. De leden en belanghebbenden kunnen bij het bestuur terecht indien hun fysieke of psychische integriteit op een of andere manier niet gerespecteerd worden. Het bestuur zal onverwijld curatieve maatregelen nemen om het individu te beschermen. Het bestuur, de trainers en de ploegverantwoordelijken kunnen aangesproken worden om  problemen, ongewenst gedrag en klachten te melden. Het bestuur zal deze registreren en de nodige stappen nemen om de actuele problemen op te lossen en herhaling te vermijden. KEVOC steunt bijzondere talenten en de club zal deze begeleiden naar hun optimale ontwikkeling.

6° Solidariteit

KEVOC verwacht  dat alle actoren en belanghebbenden solidair en respectvol handelen tegenover zichzelf, de andere en de omgeving en een positieve boodschap brengen als solide basis voor duurzaam, ethisch verantwoord sporten. Kevoc stimuleert inspraak en betrokkenheid van alle belanghebbenden in het beleid van de club.


Algemene Gedragscode


Artikel 1 

De speler of speelster is op de hoogte van de gedragscodes die gelden binnen de club: de algemene gedragscode, de wedstrijdcode en de trainingscode. Door aan te sluiten bij de club verklaart elk lid zich hiermede akkoord.

Artikel 2

De verplichtingen ten aanzien van de club en collega sporters zullen op tijd en volledig worden uitgevoerd, zo zullen afspraken worden nageleefd, beloften gehouden en verplichtingen nagekomen worden. Bij onvoorzien oponthoud worden de verantwoordelijken onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen op te vangen.

Artikel 3

Mens sana in corpore sano

De opbouw van de gezonde mens eindigt niet met de trainingen en de wedstrijden. De inspanningen worden voortgezet met het vermijden van overmaat en het weigeren van ongeoorloofde genotsmiddelen. De club streeft ernaar een haven van sport en spelplezier te zijn en zij verwacht van de spelers en medewerkers dat zij die doelstelling steunen door artificiële genotsmiddelen te bannen en gebruik ervan uit te sluiten.

Artikel 4

Wij treden immer naar buiten als een club. Seniorleden, trainers en coaches vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden. Alle sportieve activiteiten (trainingen, wedstrijden, besprekingen, …) evenals extra-sportieve activiteiten worden volgens afspraak stipt bijgewoond.

Artikel 5

Onderrichtingen van trainers, coaches, ploegbegeleiders, bestuursleden en zaalverantwoordelijken worden met respect gevolgd. Elke speler of speelster betoont respect in de omgang met de overige clubleden, tegenstrevers, scheidsrechters, medewerkers, supporters, …

Artikel 6

Eventuele onenigheid tussen twee of meer spelers of speelsters wordt  zonder uitstel uitgepraat.  Indien hulp nodig is van een  bemiddelaar wordt daar naar gevraagd aan trainer of bestuurslid.

Artikel 7

Afzeggingen m.b.t. niet-deelname aan wedstrijden, trainingen, stages en tornooien worden steeds zo snel mogelijk persoonlijk medegedeeld aan de trainer en/of coach, of indien deze niet bereikt kan worden, aan de ploegverantwoordelijke. Indien een speler of speelster niet op de laatste activiteit aanwezig was, neemt deze bij voorkeur zelf het initiatief om informatie in te winnen bij de trainer en/of coach. Indien een trainer of coach niet kan aanwezig zijn, voorziet hij zelf in vervanging.

Artikel 8

Boetes, ten gevolge van het behalen van een gele en/of rode kaart of ten gevolge van het niet in orde zijn met de spelregels, zijn ten laste van de speler of speelster zelf. Boetes, ten gevolge van een opgelopen forfait uitgezonderd overmacht, worden integraal door de betrokken ploeg gedragen.

Artikel 9

Elke speler of speelster is zelf verantwoordelijk voor zijn uitrusting en kledij. Elke minste beschadiging wordt onmiddellijk gesignaleerd aan de ploegverantwoordelijke. Bij het verlaten van de club moet de uitrusting en de kledij overhandigd worden aan de ploegverantwoordelijke die deze onverwijld bezorgd aan de materiaalverantwoordelijke.

Artikel 10

Grote en kleinere sponsors leveren een financiële bijdrage zodat de lidgelden binnen de redelijkheid kunnen blijven. Laat onze sponsors tevreden zijn over het imago van onze club en  denk eraan om hen ook de te steunen in hun activiteiten.


 Trainingscode


Artikel 1

Iedereen is steeds 10 minuten voor het aanvangsuur van de training aanwezig. Omkleden gebeurt in de eigen kleedkamer.

Artikel 2

De spelers en speelsters zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van het materiaal (net, palen, katrol, ballenmand, …).

Artikel 3

Vijf minuten voor het aanvangsuur verzamelt iedereen zich voor de voorbespreking rond de trainer.

Artikel 4

– Elke kwetsuur of revalidatie wordt voor aanvang van elke activiteit gemeld aan de trainer omwille van verzekeringredenen. 

– Alle kwetsuurverhogende factoren dienen vermeden te worden tijdens training. Het dragen van sieraden (ringen, armbanden, horloges, …) dient uit veiligheidsoverwegingen uitgesloten te worden. Rondslingerend materiaal (ballen, hulpmateriaal, …) kan soms leiden tot onveilige situaties.

– Tijdens trainingen en wedstrijden wordt normaliter geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons, …Laat nooit waardevolle spullen (horloge, geld, …) achter in een niet-afgesloten kleedkamer.

Artikel 5

Tijdens de training worden de rust- en verfrissingspauze aangegeven door de trainer. Iedereen zorgt zelf voor verfrissing (enkel water of frisdrank).

Tijdens de drankpauze blijft elke speler of speelster aanwezig in de sporthal.

Artikel 6

Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Vragen kunnen gesteld en opmerkingen gegeven worden tijdens voor- en nabesprekingen. Wens je liever een individueel gesprek met de trainer, aarzel dan niet en spreek hem hierover zo snel mogelijk aan. Trainers en coaches zijn niet enkel verantwoordelijk voor een correcte communicatie tegenover de spelers, maar bovendien tegenover de ouders van jeugdspelers.

Artikel 7

– Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden. Indien men zich niet kan beheersen zal gevraagd worden de training vanop de bank te volgen.

– De speler of speelster zal de sportzaal niet verlaten zonder dat onmiddellijk na de training een verzoenend gesprek heeft plaats gehad.

– Als sanctie omwille van wangedrag kan men een of meerdere trainingen en/of wedstrijden niet toegelaten worden door de trainer.

Artikel 8

De training mag niet verlaten worden zonder toestemming van de trainer. Een speler of speelster die de training verlaat zonder toestemming van de trainer onttrekt zich hiermee aan de verantwoordelijkheid van de club. De trainer zal desgevallend de ouders van de jeugdspeler of jeugdspeelster op de hoogte brengen.

Artikel 9

Alle spelers of speelsters helpen mee het materiaal weg te bergen. De spelers vergewissen zich ervan dat het aantal benutte ballen aan het einde van de training gelijk is aan het aantal bij aanvang.

Artikel 10

Na trainingen en wedstrijden wordt er gedoucht. De kleedkamer wordt steeds netjes achtergelaten.

Gevonden voorwerpen worden in ondergeschikte orde bezorgd aan de zaalwachter of de ploegverantwoordelijke.


Wedstrijdcode


Artikel 1

40 minuten voor de wedstrijd zijn alle spelers/speelsters op het terrein in wedstrijdkledij. Tijdens thuiswedstrijden wordt door de spelers of speelsters de zaal (reclameborden, wedstrijdtafel, …), de palen en het net mee in orde gebracht. Nadien geeft de kapitein of de trainer, in onderling overleg, het signaal om met de opwarming te starten.

Artikel 2

Bij een wedstrijd op verplaatsing is iedereen minstens 5 minuten voor het vertrekuur op de afgesproken vertrekplaats aanwezig. Andersluidende afspraken worden steeds gecommuniceerd via de trainer/coach en via de ploegverantwoordelijke.

Artikel 3

Op de bank en naast het terrein heerst steeds orde. Tijdens wedstrijden worden ouders, supporters steeds verzocht om plaats te nemen op de tribunes, dus nimmer op de reservenbank van de spelers of speelsters.

Artikel 4

Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed, dat ouders, begeleiders, supporters belangstelling tonen voor hun wedstrijden, m.a.w. moedig ze aan op een positieve manier en laat zeker “taktische” aanwijzingen achterwege.

Mocht iemand zich hiertoe toch geroepen voelen, overweeg dan zelf trainer en/of coach van een ploeg te worden, mits het volgen van een initiatorscursus. Indien ouders, supporters een handje willen toesteken, kunnen zij zich best nuttig maken aan het wedstrijdblad, aan het scorebord … maar dan melden zij dit liefst vooraf aan de ploegbegeleiding.

Artikel 5 

Bij elke time-out verzamelt de ganse ploeg zich rond de coach en luistert aandachtig. Enkel en alleen de coach of de ploegkapitein voert het woord. Reservespelers of -speelsters die niet op het terrein staan, moeten op ieder ogenblik klaar zijn voor een wissel.

Artikel 6

Alleen de ploegkapitein op het veld heeft de toelating om met de scheidsrechter te spreken. Hij doet dit immer op een beleefde manier. Respecteer en aanvaard steeds de beslissingen van de scheidsrechters, hoe dan ook. Het is dankzij de aanwezigheid van een scheidsrechter dat er een wedstrijd kan worden gespeeld.

Artikel 7

Een gekwetste speler of speelster is bij voorkeur aanwezig op wedstrijden en neemt eventueel op vraag van de trainer een scoutingstaak op zich.

Artikel 8

Na elke wedstrijd zal iedere speler of speelster de tegenstrever alsook de scheidsrechter de hand drukken. De kapitein zal na afloop van de wedstrijd het wedstrijdblad ondertekenen voor akkoord, op voorwaarde dat op het wedstrijdblad de vakken met de resultaten en opmerkingen door hem werden nagekeken.

Artikel 9

Na het groeten van de tegenstrever, verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking , waarin afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt, kan eventueel volgen.

Artikel 10

Elke speler of speelster neemt, bij thuiswedstrijden, deel aan het wegbergen van het materiaal tenzij nog een wedstrijd volgt.